تبلیغات
لبخند : ) با شناسه م ن - م آه مِهربان
لبخند : ) با شناسه م ن

دارد میرسَد...
م آه مهربانت را میگویم/
برایت خوش حالم..
بخواهی ، نخواهی ! باید باشی .
باید باشی و هی اعصابت را قورت بدهی /
تا بخشنده بمانی..

باید خدایی کنی ;
 تا دیده شوی !

آن وقت است که دیگر
 دُور ،دُورتوست..

آخ که چه حالی کنی ..با مِهرَبانی بنده هایت!!
مهربانیه م آه ات مٌسری است..
آرام میشویم..
آرام میشوی/


م آه نوشت : مهربان که شدم..بیا!
نوشته شده در 1390/05/10 ساعت 16:22 توسط zahra نظرات |


Design By : Pichak