تبلیغات
لبخند : ) با شناسه م ن - جشنواره کتابیـــــــــ
لبخند : ) با شناسه م ن

هردوشان یک دنده وکله شق بودند.پدرخاصه اورادرفشارهای اخلاقی میگذاشت،
گفت:آیدین چرا نمازت قضا شد؟ -تادریروقت بیدار بودم، چرااقاجان؟-درس میخواندم ،پدر غرید:

"نماز فدای رقاصی های تو "صداش مثل شلاق سردبود.گفت :شب جمعه است،یک وضوبگیرید
یک سوره هم قران بخوانید.من تنددویدم وضو گرفتم،یک نمازبلندبالادراتاق پدرخواندم. پدرگفت:
این بی رگ کجا رفت؟مادرگفت:تواتاق خودش است.پدر اخم داشت،گفت:چکار میکند مثلا؟
مادر گفت:حتما نماز میخواند.-به کمرش بزند، چرا اینجا نمیخواند؟
آیدین از تظاهرخوشش نمیآید. من گفتم:عجب ! خیال کردم از نماز خوشش نمی آید.
یک روز پدرچندتاازکتاب های آیدین رابه حجره آورد،کتاب هارانگه داشت که ایازپاسبان به
حجره آمد.کتاب هارانشانش داد.گفت:یک نگاهی به این ها بکن.ایاز گفت بگذارببینم چی نوشته؟

واسم کتاب هارابلندوبازحمت خواند"ادیسه ،باغ اپی..کور"ایاز گفت:وای وای وای.پدر دستهایش رابهم مالید،پرسید:باغ اپی کور کجاست؟ایاز گفت روزگار بدی شده،شنیده ای کمونیست ها یک
باغ سبزدرست کرده اندوقاپ جوان های مردم رامی دزدند؟کتابهارادریک پاکت گذاشت،گفت میبرد که سربه نیست شان کند.پدر گفت:راه بیافت، سری به خانه میزنیم.به طرف زیرزمین رفت،
بالای پله هاایستادگفت:هرچه کتاب ودفتردستک هست بیاوربیرون.به زیرزمین رفتم،کتاب های روی طاقچه،
دفتر هاهمه رابیرون اوردم،وکنارحوض انجاکه پدرایستاده بودبرزمین ریختم.پدرجرعه ای نفت پاشیدومن کبریت کشیدم.شب آیدین بادیدن لکه سیاه کنارحوض لحظه ای ایستاد،انشب برخلاف عادت نیامدشام بخورد،به اتاق خودش رفت وهمان لحظه برق راخاموش کرد.
امروزجمعه است،حیف که آدمی زادنمیتواندمثل گوسفند،برای نشخواروقت وبی وقت ذخیره کند،
پدر میگفت:ذخیره آخرت یادت نرود،ومایادمان رفت.
ایدین گفت:اخوی!برای خوابیدن هفت هزار سال وقت داریم،تو بگیر بخواب،اصرار هم نکن
که من شبها به اندازه تو بخوابم، گفتم:یک جوان به سن وسال من و توچند ساعت باید بخوابد؟

گفت:یک ادم به سن وسال من وتو چندساعت باید بخواند؟گفتم:اینجورنمیشود،باید وسط
اتاقمان راتیغه بکشیم.گفت:آدم تاداستان نخواندمعنی زندگی رانمیفهمد،گفتم:دنبال چه میگردی؟
گفت:خودم..

سمفونی مردگان /عباس معرفی

** "این متن برای شرکت در جشنواره کتابی به اختصار میباشد"

لینک صفحه :http://boronze.blogfa.com/page/festival1

---------------------------------------------------------------------------------------

+ نظرات این پست برام مهم هستن ،پس لطفا فقط در مورد متن نظرتون وبگین :)

نوشته شده در 1391/05/7 ساعت 15:23 توسط zahra نظرات |


Design By : Pichak